رفتن به محتوای اصلی
x

روز دوشنبه پانزدهم اسفندماه1401، در سی و دومین جلسه شورای پژوهشی گروه که بصورت حضوری در ساعت 7:30 صبح برگزار شد، سه دفاع از پایان نامه در مقطع کارورزی مورد بررسی قرار گرفتند.