رفتن به محتوای اصلی
x

نام و نام خانوادگی

دکتر رضا باقریان سراوردی

میزان تحصیلات

                   دکترای تخصصی (PhD)                            

آدرس پست الکترونیک

bagherian@med.mui.ac.ir
گرایش تحقیقاتی جنبه های روانشناختی بیماریهای جسمی
سوابق اجرایی

عضو هیات بورد روانشناسی بالینی

- سردبیر مجله علوم رفتاری

-رئیس مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

شماره تماس

03137928101