رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:

بررسی و مقایسه نتایج دوز جذبی کلیه در اسکن هسته ای مثانه کودکان با استفاده از روش تلفیق نماها با و بدون تصحیح پرتوهای زمین های در بیمارستان چمران اصفهان

نام و نام خانوادگی دانشجو: علی ابراهیمی

استاد راهنما: دکتر محمدرضا سلامت

زمان: دوشنبه 1400/7/5 ساعت 8:30

استاد مشاور: دکتر مسعود صالحی

مکان: مجازی