رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:

شناسایی قارچهای رشته ای هیالین و فئوهایفومایست ایجاد کننده سینوزیت در افراد با ایمنی سالم و دارای نقص ایمنی با استفاده از روشهای مولکولی در شهر اصفهان در سال 1399-1398

 

نام و نام خانوادگی دانشجو : ابراهیم تقیان

استاد راهنما : دکتر رسول محمدی                                                   زمان : یکشنبه -  25/2/1401 - ساعت 10

استاد مشاور : دکتر حمید رضا ابطحی، دکتر سید مصطفی هاشمی         مکان : تالار هشت گوش دانشکده پزشکی