رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:

بررسی اثر توام ترکیبات فنولی (گالیک و کلروژنیک ‌اسید) و ترپنی (کارنوزول) بر مقاومت آمینوگلیکوزیدی ناشی از فعالیت پمپ‌های افلاکس در پاتوژن‌های استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به چند دارو جدا شده از عفونت‌های بیمارستانی

نام و نام خانوادگی دانشجو : محدثه شیخی

استاد راهنما: دکتر حسین فاضلی                                                             زمان : شنبه  مورخ 1402/7/29- ساعت 9 صبح

استادان مشاور: دکتر وجیهه کرباسی‌زاده و دکتر مصطفی قنادیان               مکان : تالار هشت گوش