رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:بررسی چهار روش کشت، آزمایش مستقیم، conventional PCR  وreal time PCR  در تشخیص آزمایشگاهی موکورمایکوزیس رینواوربیتال مرتبط با عفونت COVID-19

نام و نام خانوادگی دانشجو : ساجده سلطانی

استاد راهنما : دکتر سید حسین میرهندی                                       زمان : یک شنبه  مورخ 1402/7/16- ساعت 10/5

استاد مشاور :  دکتر کاظم احمدی کیا                                            مکان : تالار هشت گوش دانشکده پزشکی