رفتن به محتوای اصلی
x

بررسی مقایسه ای تغییرات ضریب انتشار ظاهری قبل و بعد از پرتو درمانی دربیماران مبتلا به سرطان آستروسیتوما و رابطه آن با حجم تومور

نام و نام خانوادگی دانشجو : علیرضا نصیری

استاد راهنما : دکتر محمدرضا سلامت                                 

زمان : شنبه  مورخ 01/05/1401 ساعت 11 صبح            

  مکان : سالن فرهیختگان