رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه ای جریان خون ضربان دار و غیر ضربان دار بر اکسی متری مغزی در بیماران با شدت های مختلف تنگی کاروتید و بدون تنگی کاروتید حین جراحی قلب باز (گرافت بای پس شریان کرونر(    

  نام و نام خانوادگی دانشجو : رزا عبداله زاده

زمان :چهارشنبه 1401/04/08-ساعت 7:30

استاد / استادان راهنما :دکتر مهران شاه زمانی

مکان : بیمارستان چمران -سا لن آموزش به بیمار