رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:بررسی تاثیر ضدمیکروبی میکروسین و آئروسین جدا شده از اشرشیاکلای و استافیلوکوکوس اورئوس بر جدایه های حساس و مقاوم به دارو مایکوباکتریوم توبرکلوسیس و برخی مایکوباکتریوم های غیرتوبرکلوسیس

نام و نام خانوادگی دانشجو : فرزانه محمدزاده رستمی

استادان راهنما : دکتر بهرام نصر اصفهانی/ دکتر شراره مقیم           

زمان : یکشنبه  مورخ 1402/12/20- ساعت 13:00 

مکان : تالار هشت گوش