رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: بررسی حضور ژنهای افلاکس پمپ MexAB-oprM، شناسایی و تکامل جهش ژن MexB، در ایزوله های کلینیکی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بیمارستان های آموزشی شهر اصفهان و تایپینگ این جدایه ها با استفاده از روش DLST typing

نام و نام خانوادگی دانشجو : پریسا صادقی

استاد / استادان راهنما : دکتر جمشید فقری                                   زمان : چهارشنبه  مورخ1402/7/12 ساعت 8 صبح

استاد / استادان مشاور :  دکتر کریم مهنام                                               مکان : تالار هشت گوش