رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه:

تولید کوکتل DNA واکسن نوترکیب کد کننده ژنهای GRA14 و ROP13 علیه توکسوپلاسما گوندی و تعیین اثر القای پاسخ سایتوکاینی IL-22  وIL-17  در موشهای BALB/c

 

نام و نام خانوادگی دانشجو : محمد فتح اله زاده

استاد راهنما : دکتر عباسعلی اسکندریان دکتر احسان احمد پور                               زمان : سه شنبه 21/4/401- ساعت 10

استاد مشاور : دکتر حسین یوسفی                                                                         مکان : سالن شورای گروه قارچ و انگل شناسی