رفتن به محتوای اصلی
x

تماس با گروه داخلی

ایمیل:internal@med.mui.ac.ir 

وب سایت: https://med.mui.ac.ir/fa/internal

آدرس: اصفهان خیابان شهدای صفه مرکز آموزشی و درمانی الزهرا

کد پستی:81746

تلفن: 03136201274

تلفن مستقیم: 03136201991