رفتن به محتوای اصلی
x

     درروز شنبه  مورخ  1400/6/6 با حضور مدیر و نمایندگان گروه و نیز نمایندگان دانشگاه  و دانشکده پزشکی ، از آقای دکتر محمد ملک احمدی فلوشیپ ویتره و رتین متقاضی و شرکت کننده در هیجدهمین فراخوان جذب هیئت علمی مصاحبه حضوری بعمل آمد .