رفتن به محتوای اصلی
x

    در روز پنجشنبه مورخ 1400/4/24 از ساعت 8 صبح جلسه شورای پژوهشی گروه چشم باحضور اعضا ، داوران و نماینده محترم دانشکده از طریق فضای مجازی تشکیل تشکیل گردید : دفاع از پایان نامه آقای دکتر محمدباقر مرادی دستیار چشم پزشکی و آقای دکترعلیرضا جمشیدی مدد دستیار فلوشیپ ویتره و رتین و دفاع از پرپوزال پایان نامه آقای دکتر میر سیامک ریاضی دستیار فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی و آقای دکترعبدالرضا رضاییان دستیار فلوشیپ ویتره و رتین از جمله موضوعات و مصوبات جلسه بود .