رفتن به محتوای اصلی
x
Body

شورای گروه عفونی در روز شنبه 1402/7/8 ساعت 8 صبح در محل اتاق شورای گروه عفونی در بیمارستان الزهرا با حضور کلیه اساتید برگزار می گردد.