رفتن به محتوای اصلی
x

در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19 از ساعت 8 صبح جلسه شوراي اداري دانشكده پزشكي با حضور معاونت اداري و مالي، مدير داخلي ، مسئولين واحدهاي مالي، مركز كامپيوتر، دبيرخانه ، روابط عمومي، كارگزيني، امين اموال، تجهيزات پزشكي، بهبود كيفيت و ايمني آزمايشگاه و خدمات برگزار گرديد. در ابتدا آقاي دكتر شريفي معاون اداري و مالي دانشكده ضمن تبريك ايام اله دهه فجر به تشريح و تبيين مسائل و مشكلات دانشكده پرداختند. سپس آقاي كيان مهر مدير داخلي دانشكده با تشريح پيگيري صورتجلسه قبل از مسئولين واحد پيگير اجراي امور گرديد. در ادامه مسئولين واحد ها به تشريح مسائل و مشكلات واحد هاي خود پرداختند. در بخش پاياني نيز مسائل مطرح شده جمع بندي و صورتجلسه گرديد.