رفتن به محتوای اصلی
x

در روز شنبه مورخ 1402/6/4 از ساعت 7 صبح اولين جلسه كميته تشويقات دانشكده پزشكي با حضور معاون اداري و مالي دانشكده و كليه اعضاء كميته برگزار و موارد تشويقي ارسالي از واحد ها و گروه هاي آموزشي مورد بررسي و تاييد اعضاء قرار گرفت.