رفتن به محتوای اصلی
x

در روز چهارشنبه مورخ 1401/1/30  از ساعت 8 لغايت 10 صبح اولين جلسه شوراي اداري دانشكده پزشكي با حضور آقايان دكتر شريفي معاون اداري و مالي، كيان مهر مدير داخلي دانشكده و مسئولين واحد هاي كامپيوتر، حسابداري، كارگزيني، خدمات و تداركات، دبيرخانه، روابط عمومي و امور رفاهي، حراست، كميته ايمني، امين اموال و واحد تجهيزات پزشكي در تالار دكتر اديب دانشكده برگزار گرديد .در ابتدا معاون اداري و مالي از مسئولين واحد ها و پرسنل  دانشكده جهت تلاش هاي سال گذشته بويژه اسفند ماه 1400 تقدير و تشكر نمودند. سپس با قرائت بندهاي جلسه گذشته پيگير روند اجراي مصوبات از مسئولين واحد ها گرديدند كه مسئولين واحدها به  ارائه گزارش در اين خصوص پرداختند در ادامه با توجه به لزوم ارائه برنامه عملياتي از سوي واحد هاي دانشكده، واحد هاي روابط عمومي، حسابداري و تجهيزات پزشكي برنامه عملياتي دو سالانه خود را ارائه نمودند. در پايان جلسه معاونت اداري و مالي تاكيد نمودند كه برنامه هاي عملياتي كليه واحد ها حداكثر تا اواخر هفته آتي به مديريت داخلي داشته تحويل گردد.