رفتن به محتوای اصلی
x
نام و نام خانوادگی نام واحد شماره تلفن داخلی شماره تلفن مستقیم
آقای دکتر بیژن ایرج رئیس دانشکده پزشکی 9000 36688466
آقای دکتر محمدرضا شریفی معاون اداری و مالی 9234 36688466
آقای دکتر مهدی کاظمی معاون امور هیات علمی 9096 37929096
خانم دکتر مژگان مرتضوی معاون پژوهشی 8134 37928134
خانم دکتر نپتون سلطانی معاون تحصیلات تکمیلی 9019 37929019
خانم دکتر ندا یاوری معاون دانشجویی 9064 36700092
آقای دکتر مهرداد اسماعیلیان معاون درمان 9096 37929096
آقای دکتر امیر محمد آرمانیان معاون آموزش پزشکی عمومی 9124 37929124
خانم دکتر فیروزه معین زاده معاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی 9047 37929047
آقای دکتر پژمان عقدک معاون آموزش توسعه پزشکی 9116 37929116
دکتر مولیانی رئیس دفترریاست دانشکده 9063 37929063
آقای زنگنه مسئول دفتر اداری و مالی 9234
خانم یداللهی مسئول دفترریاست دانشکده 9000 37929001
خانم مرضیه حسینی کارشناس امور اداری دفتر ریاست 9102 37929102
آقای محمد رضا کیانمهر مدیر داخلی دانشکده 9090 37929090
آقای قدیری مسئول حراست 9101 37929101
آقای محمدرضا اجل لوئیان مسئول واحد امتحانات دانشکده پزشکی 9200 37929200
آقایان رسول ناظمی و سعید دهقانی روابط عمومی وامور رفاهی 9048 36693880
آقای دکتر مهرداد زینلیان معاون اجرایی دانشکده پزشکی 9111 37929111
آقایان جاودان –دادور کارپردازی 9070 36695713