رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف سمت در گروه نام و نام خانوادگی پست الکترونیک
1 معاون مدیر گروه آقای دکتر امیر بهنام فر amirbehnamfar@gmail.com
2 مسئول پژوهشی گروه خانم دکتر نرجس صابری narjessaberi@gmail.com
3 مسئول  آموزش دستياران آقاي دكتر مهدی دهقانی m.dehghani@med.mui.ac.ir 
4 مسئول آموزش دانشجویان آقای دکتر رضا کاظمی rezakazemi6788@gmail.com
5 رئیس بخش بیمارستان الزهرا آقای دکتر محمدحسین ایزدپناهی mh_izadpanahi@med.mui.ac.ir
  رئیس اتاق عمل بیمارستان الزهرا آقای دکتر رضا کاظمی rezakazemi6788@gmail.com
6 رئیس بخش بیمارستان خورشید آقای دکتر فرشاد قلی پور gholipour@med.mui.ac.ir
7 رئیس اتاق عمل بیمارستان خورشید آقای دکتر امیر جاوید amirjavid2000@yahoo.com
8 رئیس دی کلینیک بیمارستان خورشید آقای دکتر امیر جاوید amirjavid2000@yahoo.com
9 مسئول سایت گروه آقای دکتر فرشاد قلی پور gholipour@med.mui.ac.ir