رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف سمت در گروه نام و نام خانوادگی رایانامه .....
1

مسئول آموزش

رئیس بخش و اورژانس مسمومین 

دکتر شیوا صمصام شریعت

samsamshariat@med.mui.ac.ir

samsamshariat84@yahoo.com

2 مسئول پژوهش دکتر آرمان اطرشی  arman_otroshi@yahoo.com
3 مسئول دستیاران فلوشیپ دکتر غلامعلی دوروشی       gdorvashy@med.mui.ac.ir