رفتن به محتوای اصلی
x

-عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

مراكز آموزشي درماني الزهرا(س) و شهيد بهشتي

شنبه لغايت پنج شنبه

9-11

بخش نوزادان

گراند راند

-

-

-

-

درمانگاه

مراكز آموزشي درماني الزهرا(س) و شهيد بهشتي

دوشنبه

10/30-12

درمانگاه نوزادان

اطاق عمل

-

-

-

-

گزارش صبحگاهی

مراكز آموزشي درماني الزهرا(س) و شهيد بهشتي

چهارشنبه

8/30-9/15

كلاس درس بخش

ژورنال کلاب

مراكز آموزشي درماني الزهرا(س) و شهيد بهشتي

يكشنبه آخر ماه

11-12

كلاس درس بخش

کنفرانس هفتگی

مراكز آموزشي درماني الزهرا(س) و شهيد بهشتي

يكشنبه اول و سوم

8/30-9/15

كلاس درس بخش

کنفرانس مشترک

-

-

-

-