رفتن به محتوای اصلی
x

عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

بيمارستان امام حسين (ع)

هر روز

9-12

بخش نفرولوژي

گراند راند

-

-

-

-

درمانگاه

بيمارستان امام حسين (ع)

شنبه

10-12

درمانگاه نفرولوژي

اطاق عمل

بيمارستان امام حسين (ع)

سه شنبه

9-11

اطاق عمل

گزارش صبحگاهی

بيمارستان امام حسين (ع)

روزهاي زوج

8-8/45

سالن كنفرانس

ژورنال کلاب

بيمارستان امام حسين (ع)

دوشنبه

8/45-9/15

سالن كنفرانس

کنفرانس هفتگی

بيمارستان امام حسين (ع)

چهارشنبه

8/45-9/15

سالن كنفرانس

کنفرانس مشترک

-

-

-

-