رفتن به محتوای اصلی
x

عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

بيمارستان امام حسين(ع)

شنبه لغايت پنج شنبه

8-13

بخش گوارش

گراند راند

بيمارستان امام حسين(ع)

شنبه

10-11

بخش گوارش

درمانگاه

بيمارستان امام حسين(ع)

سه شنبه

11-13

درمانگاه گوارش

اطاق عمل

بيمارستان امام حسين(ع)

شنبه لغايت پنج شنبه

8-14

اطاق عمل- آندوسكوپي

گزارش صبحگاهی

بيمارستان امام حسين(ع)

روزهاي زوج

8-8/45

سالن كنفرانس

ژورنال کلاب

بيمارستان امام حسين(ع)

دوشنبه

8/84-9/15

سالن كنفرانس

کنفرانس هفتگی

بيمارستان امام حسين(ع)

چهارشنبه

8/45-9/15

سالن كنفرانس

کنفرانس مشترک

بيمارستان امام حسين(ع)

شنبه سوم هر ماه

8/45-10

سالن كنفرانس