رفتن به محتوای اصلی
x

عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

بيمارستان سيدالشهدا(ع)

شنبه لغايت پنج شنبه

9-12

بخش اطفال

گراند راند

بيمارستان سيدالشهدا(ع)

10-11

سه شنبه

بخش اطفال

درمانگاه

بيمارستان سيدالشهدا(ع)

9-12

شنبه- يكشنبه- دوشنبه-چهارشنبه

درمانگاه اطفال

اطاق عمل

بيمارستان سيدالشهدا(ع)

شنبه لغايت چهارشنبه

8-11 برحسب نياز

اطاق عمل

گزارش صبحگاهی

بيمارستان امام حسين(ع)

روزهاي زوج

8-8/45

سالن كنفرانس

ژورنال کلاب

بيمارستان امام حسين(ع)

دوشنبه

8/45-9/15

سالن كنفرانس

کنفرانس هفتگی

بيمارستان سيدالشهدا(ع)

بيمارستان امام حسين

سه شنبه

چهارشنبه

8-9

8/45-9/15

كلاس بخش

سالن كنفرانس

کنفرانس مشترک

-

-

-

-