رفتن به محتوای اصلی
x

عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

بيمارستان امام حسين(ع)

هر روز

9-12

بخش اعصاب

 گراند راند

بيمارستان امام حسين(ع)

دوشنبه

9-11

بخش اعصاب

درمانگاه

بيمارستان امام حسين(ع)

روزهاي زوج

10-12

درمانگاه اعصاب

اطاق عمل

بيمارستان امام حسين(ع)

نوارمغز برحسب نياز

10-12

نوارمغز

گزارش صبحگاهی

بيمارستان امام حسين(ع)

روزهاي زوج

8-8/45

سالن كنفرانس

ژورنال کلاب

بيمارستان امام حسين(ع)

دوشنبه

8/45-9/15

سالن كنفرانس

کنفرانس هفتگی

بيمارستان امام حسين(ع)

يكشنبه- چهارشنبه

8/45-9/15

سالن كنفرانس
کنفرانس مشترک بيمارستان امام حسين(ع) شنبه سوم هر ماه

8/45-10

سالن كنفرانس