رفتن به محتوای اصلی
x

طرح دوره  بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 1403-1402

ماه: مهر 1402 لغایت خرداد ماه 1403

گروه آموزشی: کودکان

دوره: دستیاران سال اول تا سوم

نام درس: تئوری دستیاران تخصصی

شماره درس : -

نام مسوول دوره: خانم دکتر بهنوش استکی

مکان برگزاری دوره: کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)

شروع و پایان دوره: 1402/7/4 لغایت 1403/3/31

طول دوره: 9 ماه

آدرس دفتر گروه: مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)- طبقه دوم

تلفن دفتر گروه: 33868247

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه لغایت چهارشنبه 14-7

Email:

هدف کلی دوره: آشنایی دستیاران کودکان با مباحث مختلف طب کودکان

اهداف اختصاصی دوره:

1- تربيت متخصص کودکان جهت تشخيص، درمان و پيشگيري بیماری‌های كودكان متناسب با نیازمندی‌های كشور

2- تربيت نيروي متخصص جهت رهبري و سازمان‌دهی مراكز بهداشتي و درماني بیماری‌های كودكان

3- تربيت نيروي متخصص، پژوهشگر و مدرس جهت كادر هیئت‌علمی مراكز دانشگاهي

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

02/7/4 Physical / Sexual Child abuse + (Berkowitzs:144 - 145) خانم دکتر سعیدی 8-9

کلاس درس مرکز آموزشی درمانی حضرت امام حسین(ع)

-

-

-

2

02/7/6 Microcephaly and macrocephaly آقای دکتر قضاوی 10/5-11/5

-

-

-

3

02/7/13 How to interpret urine toxicology tests آقای دکتر کرمانی 10/5-11/5

-

-

-

4

02/7/18 Injury prevention + (Berkowitzs: 45) خانم دکتر صالح 8-9

-

-

-

5

02/7/20 IMCI خانم دکتر ورد 10/5-11/5

-

-

-

6

02/7/25 Hypertension + (Berkowitzs:106) آقای دکتر مدیحی 8-9

-

-

-

7

02/7/27 How to use and interpret ASQ & Bayley Scales of infant and toddler development آقای دکتر یقینی 10/5-11/5

-

-

-

8

02/8/2 Heart murmur & palpitation  (Berkowitzs:101-102) آقای دکتر احمدی 8-9 - - -

9

02/8/4 Approach to hyperammonemia خانم دکتر رستم پور 10/5-11/5

-

-

-

10

02/8/9 Vertigo خانم دکتر حسینی 8-9

-

-

-

11

02/8/11 Evaluation of Limp & Growing Pain + (Berkowitzs:116-118) آقای دکتر مصطفوی 10/5-11/5

-

-

-

12

02/8/16 Hypoglycemia in diabetes خانم دکتر مستوفی زاده 8-9

-

-

-

13

02/8/18 Food allergy آقای دکتر سعدی نژاد 10/5-11/5

-

-

-

14

02/8/23

Congenital heart disease (Cyanotic)

خانم دکتر دهقان 8-9

-

-

-

15

02/8/25 Seizure in neonate خانم دکتر استکی 10/5-11/5

-

-

-

16

02/8/30 Gastroesophageal Reflux (GERD) & Vomiting + (Berkowitzs:120 & 121) خانم دکتر فاموری 8-9

-

-

-

17

02/9/2 Normal development + (Berkowitzs:32) آقای دکتر یقینی 10/5-11/5

-

-

-

18

02/9/7 Approach to infectious diarrhea خانم دکتر عمادالاسلامی 8-9

-

-

-

19

02/9/9 Breath-Holding Spells - Fears, Phobias, and Anxiety-Thumb-sucking and Other Habits + (Berkowitzs:52-53-54) خانم دکتر ایروانی 10/5-11/5

-

-

-

20

02/9/14 Neonatal sepsis 1 خانم دکتر بدیعی 8-9

-

-

-

21

02/9/16 How to use Helicobacter pylori testing in pediatric practice آقای دکتر نصری 10/5-11/5

-

-

-

22

02/9/21 Neonatal sepsis 2 خانم دکتر بدیعی 8-9

-

-

-

23

02/9/23 Otitis media + (Berkowitzs: 87) خانم دکتر پورمقدس 10/5-11/5

-

-

-

24

02/9/28 Professionalism 4 آقای دکتر محمدی زاده 8-9

-

-

-

25

02/9/30 Sedation in children خانم دکتر صادقی زاده 10/5-11/5

-

-

-

26

02/10/5 Intrpretation of growth charts خانم دکتر کلیشادی 8-9

-

-

-

27

02/10/12 Urinary Tract Infections (UTI) + (Berkowitzs:112) خانم دکتر عمادالاسلامی 8-9

-

-

-

28

02/10/14 Allergic disease + (Berkowitzs:95) آقای دکتر مازیار رحیمی 10/5-11/5

-

-

-

29

02/10/19 How to use a coagulation screen خانم دکتر ناهید رئیسی 8-9

-

-

-

30

02/10/21 Skin and nail infections خانم دکتر ابطحی 10/5-11/5

-

-

-

31

02/10/26 Hearing Impairments (GENERAL)  (Berkowitzs:88) خانم دکتر صالح 8-9

-

-

-

32

02/10/28 Approach to hypoglycemia in neonate آقای دکتر صادق نیا 10/5-11/5

-

-

-

33

02/11/3 Approach to NDD آقای دکتر قضاوی 8-9

-

-

-

34

02/11/10 How to interpret Pleural fluid analysis آقای دکتر پورمیرزایی 8-9

-

-

-

35

02/11/12 How to use and interpret autoantibodies in suspected pediatric rheumatic disease خانم دکتر اصلانی 10/5-11/5

-

-

-

36

02/11/17 Antibiotic therapy 1 آقای دکتر حمید رحیمی 8-9

-

-

-

37

02/11/24 Antibiotic therapy 2 آقای دکتر حمید رحیمی 8-9

-

-

-

38

02/11/26 Cows milk allergy (CMA) آقای دکتر خادمیان 10/5-11/5

-

-

-

39

02/12/1 Speech & Language development + (Berkowitzs:33) خانم دکتر حسینی 8-9

-

-

-

40

02/12/3 How to use bacterial cultures in diagnosing LRTI in CF & other infections خانم دکتر پورمقدس 10/5-11/5

-

-

-

41

02/12/8 Professionalism 5 آقای دکتر حمید رحیمی 8-9

-

-

-

42

02/12/10 Brain CT خانم دکتر آذین 10/5-11/5

-

-

-

43

02/12/15  How to use and interpret radiology in neonate آقای دکتر برکتین 8-9

-

-

-

44

02/12/17 Acne + (Berkowitzs:135) خانم دکتر ابطحی 10/5-11/5

-

-

-

45

02/12/22 RSI, Extubation خانم دکتر بابایی 8-9

-

-

-

46

03/1/14 Care of Children With Special Health Care Needs / giftted children + (Berkowitzs:35, 44) خانم دکتر صالح 8-9

-

-

-

47 03/1/16 Congenital heart disease (Acyanotic) آقای دکتر قادریان 10/5-11/5   - - -
48 03/1/21 Kawasaki disease خانم دکتر عمادالاسلامی 8-9   - - -
49 03/1/28 Pneumonia آقای دکتر کیوانفر 8-9   - - -
50 03/2/4 How to interpret the pediatric blood culture آقای دکتر حمید رحیمی 8-9   - - -
51 03/2/6 How to use fecal elastase, sweet test, calprotectin, stool OB آقای دکتر نصری 10/5-11/5   - - -
52 03/2/11 Approach to the Traumatized Child + (Berkowitzs:75) خانم دکتر ورد 8-9   - - -
53 03/2/18 Treatment & follow up of DM (berkowitzs+ 154) خانم دکتر مستوفی زاده 8-9   - - -
54 03/2/20 Coagulation disorders + (Berkowitzs:99 Bleeding Disorders) آقای دکتر قنوات 10/5-11/5   - - -
55 03/2/25 Depression & Suicide in adolescents + (Berkowitzs:66) خانم دکتر گل محمدی 8-9   - - -
56 03/2/27 Pediatric palliative care + (Berkowitzs:22) خانم دکتر سعیدی 10/5-11/5   - - -
57 03/3/1 Professionalism 6 خانم دکتر استکی 8-9   - - -
58 03/3/3 Approach to Glomerulonephritis آقای دکتر مدیحی 10/5-11/5   - - -
59 03/3/8 Enuresis & voiding dysfunction + (Berkowitzs:55) خانم دکتر طاهری 8-9   - - -
60 03/3/10  Juvenile Idiopathic Arthritis and Benign Joint Pains of Childhood (JIA) : (Berkowitzs:156) آقای دکتر جاری 10/5-11/5   - - -
61 03/3/17 Blood transfusion & Blood transfusion reactions آقای دکتر قنوات 10/5-11/5   - - -
62 03/3/22 UTI & Vesicourethral reflux آقای دکتر مریخی 8-9   - - -
63 03/3/24 Enteral and parentral nutritional in PICU خانم دکتر زیبانژاد 10/5-11/5   - - -
64 03/3/29 How to use the neonatal neurological examination خانم دکتر استکی 8-9   - - -
65 03/3/31 Disorders of hair & Scalp + (Berkowitzs: 136) خانم دکتر ابطحی 10/5-11/5   - - -

جدول مهارت های عملی ضروری:-

در مقررات دوره آموزشی کودکان که در قسمت آیین نامه ها و دستورالعمل های دستیاران تخصصی قرار دارد توضیح داده شده است

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

-

-

-

-

-

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

در مقررات دوره آموزشی کودکان که در قسمت آیین نامه ها و دستورالعمل های دستیاران تخصصی قرار دارد توضیح داده شده است

منابع فرعی درس:

در مقررات دوره آموزشی کودکان که در قسمت آیین نامه ها و دستورالعمل های دستیاران تخصصی قرار دارد توضیح داده شده است

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                   بارم: 150 نمره

1-ارزشیابی انتهای هر ماه

در انتهای هرماه دوره چرخشی ماهیانه دستياري نحوه عملکرد دستیار در طی ماه گذشته توسط استاد مسئول بخش ارزیابی می‌گردد.

2-ارزشیابی پای بندی به اصول حرفه‌ای دستیاران

با توجه به مصوبه هيئت رئيسه دانشگاه، ارزیابی دستیاران در حیطه پای بندی به اصول حرفه‌ای توسط "پرسشنامه ارزشیابی رفتار حرفه‌ای دستیاران" که تمامی حیطه‌های پای بندی دستیاران به رفتار حرفه‌ای را می‌سنجد صورت می‌گیرد. این پرسشنامه توسط عضو هیئت‌علمی که دستیار زیر نظر وی آموزش می‌بیند به‌صورت ماهیانه تکمیل می‌شود.

3- ارزشیابی Case Presentation و کنفرانس‌های ارائه شده توسط دستیاران

دستیاران طبق برنامه تنظیم شده موظف به ارائه کنفرانس در قالب Case Presentation به‌صورت هفتگی و ارائه ژورنال کلاب و کنفرانس مورتالتی ماهیانه در طول سال تحصیلی هستند. اساتید در انتهای هر جلسه کیفیت مطلب ارائه شده را بر اساس چک لیست موجود در سامانه طبیب ارزشیابی می‌کنند.

4- ارزیابی پرونده نویسی دستیاران

علاوه بر نظارت و ارزیابی مستمر اساتید بر نحوه گزارش نویسی و تکمیل پرونده‌ها توسط دستیاران، در فروردین و اردیبهشت ماه هر سال تعدادی از پرونده های تکمیل شده دستیاران در همان سال تحصیلی از بایگانی گرفته شده و اساتید بر اساس چک لیست مربوطه نحوه پرونده نویسی دستیاران را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

5- امتحان OSCE

هر سال در اسفند ماه امتحان OSCE به‌صورت Station، و Slide Examination انجام می‌شود.

6- امتحان KFP

هر سال آخر فروردین ماه امتحان KFP برگزار می‌شود. جهت آشنایی با آزمون شفاهی دانشنامه، دستیاران با آزمونی با ساختار مشابه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

7- آزمون ارزیابی بالینی کوتاه مدت (Mini - CEX )

در این آزمون با مشاهده عملکرد فراگیر در یک مواجهه بالینی واقعی با بیمار بازخورد مناسب در مورد مهارت‌های موردنیاز برای انجام مراقبت درست بالینی به وی داده می‌شود. در پایان هر مواجهه باید نقاط قوت فراگیر، مواردی که باید تقویت شود و برنامه عملیاتی موردتوافق آزمون گیرنده و فراگیر برای تقویت این موارد مشخص شود. دستیاران سال اول و دوم موظف به انجام 6 آزمون و دستیاران سال سوم موظف به انجام 4 آزمون در طول سال تحصی طبق برنامه گروه می باشند.

8- آزمون‌های کتبی دوره‌ای

در دی و فروردین هر سال از دستیاران آزمون کتبی بر اساس بخش های گذرانده شده مهر لغایت آذر و دی لغایت فروردین ماه گرفته و سؤالات به‌صورت MCQ، Short answer، Matching، صحیح و غلط طراحی می‌شوند که معدل نمرات این آزمون‌ها به عنوان 60 نمره از نمره آزمون کتبی سالیانه محسوب می‌گردد.

9- ارزيابي دوره اي عملكرد دستياران:

عملكرد دستياران توسط كميته اي شامل مدير گروه، مدير برنامه دستياري و اعضای منتخب هيئت علمي در دي ماه و ارديبهشت ماه هر سال تحصيلي مورد ارزیابی قرار می‌گيرند.

10- آزمون ارتقای ساليانه دستياران

معمولاً در تیرماه هرسال به‌صورت 150 سؤال چندگزینه‌ای برگزار می‌شود.

11- امتحان بورد

ب) پايان دوره (کتبی)                                                          بارم: 60 نمره

در مقررات دوره آموزشی کودکان که در قسمت آیین نامه ها و دستورالعمل های دستیاران تخصصی قرار دارد موارد مذکور توضیح داده شده است

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

در مقررات دوره آموزشی کودکان که در قسمت آیین نامه ها و دستورالعمل های دستیاران تخصصی قرار دارد توضیح داده شده است

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

در مقررات دوره آموزشی کودکان که در قسمت آیین نامه ها و دستورالعمل های دستیاران تخصصی قرار دارد توضیح داده شده است

                   

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

در مقررات دوره آموزشی کودکان که در قسمت آیین نامه ها و دستورالعمل های دستیاران تخصصی قرار دارد توضیح داده شده است

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

در مقررات دوره آموزشی کودکان که در قسمت آیین نامه ها و دستورالعمل های دستیاران تخصصی قرار دارد توضیح داده شده است

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

در مقررات دوره آموزشی کودکان که در قسمت آیین نامه ها و دستورالعمل های دستیاران تخصصی قرار دارد توضیح داده شده است 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

در مقررات دوره آموزشی کودکان که در قسمت آیین نامه ها و دستورالعمل های دستیاران تخصصی قرار دارد توضیح داده شده است

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

دستیاران کودکان در برنامه آموزشی خود اتاق عمل ندارند

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

در مقررات دوره آموزشی کودکان که در قسمت آیین نامه ها و دستورالعمل های دستیاران تخصصی قرار دارد توضیح داده شده است

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

در مقررات دوره آموزشی کودکان که در قسمت آیین نامه ها و دستورالعمل های دستیاران تخصصی قرار دارد توضیح داده شده است

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

اين جلسه ماهيانه سه بار در روزهاي دوشنبه هر هفته (به جز دوشنبه آخر ماه) در بيمارستان امام حسین (ع) تشكيل می‌شود. در هر ماه يك نوبت ارائه مقاله به عهده اعضاي محترم هيئت علمي و دو نوبت به عهده دستياران است. در هر نوبت یک مقاله به وسیله دستياران یا اساتيد ارائه و مورد بحث قرار مي گيرند. در مقررات دوره آموزشی کودکان که در قسمت آیین نامه ها و دستورالعمل های دستیاران تخصصی قرار دارد کامل توضیح داده شده است.

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت های بالینی:

در مقررات دوره آموزشی کودکان که در قسمت آیین نامه ها و دستورالعمل های دستیاران تخصصی قرار دارد توضیح داده شده است

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت13-14

ساعت12-13

ساعت11-12

ساعت10-11

ساعت9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

تحویل بخش

پی گیری آزمایش، مشاوره و ..

راند اساتید

راند اساتید

راند اساتید

گزارش صبحگاهی

راند دستیاری

-

شنبه

1

تحویل بخش

پی گیری آزمایش، مشاوره و ..

راند اساتید

راند اساتید

راند اساتید

case prsention

راند دستیاری

-

یکشنبه

2

تحویل بخش

پی گیری آزمایش، مشاوره و ..

راند اساتید

راند اساتید

راند اساتید

گزارش صبحگاهی/ژورنال/مورتالیتی

راند دستیاری

-

دوشنبه

3

تحویل بخش

پی گیری آزمایش، مشاوره و ..

راند اساتید

راند اساتید

راند اساتید

کلاس تئوری

راند دستیاری

-

سه شنبه

4

تحویل بخش

پی گیری آزمایش، مشاوره و ..

راند اساتید

راند اساتید

راند اساتید

گزارش صبحگاهی/کنفرانس

راند دستیاری

-

چهارشنبه

5

تحویل بخش

پی گیری آزمایش، مشاوره و ..

ساعت 10/5 لغایت 11/5

کلاس تئوری

راند اساتید

-

راند دستیاری

-

پنج شنبه

6