رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام و نام خانوادگی پست الکترونیک لینک نوپا اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر ندا حسینی neda.8892@yahoo.com https://isid.research.ac.ir/Neda_Hosseini2 CV
2 دكتر محمدرضا قضاوي ghazavi@med.mui.ac.ir http://isid.research.ac.ir/Mohammadreza_Ghazavi CV
3 دکتر جعفر نصیری nasiri.jafar@gmail.com http://isid.research.ac.ir/Jafar_Nasiri CV
4 دكتر اميد يقيني yaghini@med.mui.ac.ir http://isid.research.ac.ir/Omid_Yaghini CV