رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام و نام خانوادگی پست الکترونیک لینک نوپا اطلاعات بیشتر عکس
1 دكتر عليرضا احمدي ahmadi_cardio@yahoo.com http://isid.research.ac.ir/Alireza_Ahmadi3 CV
2 دکتر بهار دهقان dr.bahardehghan@gmail.com http://isid.research.ac.ir/Bahar_Dehghan CV
3 دکتر داود رمضانی نژاد ramezani.davood.dr@gmail.com https://isid.research.ac.ir/Davood_Ramezaninezhad CV
4 دكتر محمدرضا صبري sabri@med.mui.ac.ir http://isid.research.ac.ir/MohammadReza_Sabri CV
5 دكتر مهدي قادريان ghader_45@yahoo.co.uk http://isid.research.ac.ir/Mehdi_Ghaderian CV
6 دكتر چهره مهدوي chehreh_m@yahoo.com http://isid.research.ac.ir/Chehre_Mahdavi CV