رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام و نام خانوادگی پست الکترونیک لنیک نوپا اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر زهرا پورمقدس zahrapormoghadas@yahoo.com http://isid.research.ac.ir/Zahra_Pourmoghadas CV
2 دکتر حمید رحیمی h_rahimi@med.mui.ac.ir http://isid.research.ac.ir/Hamid_Rahimi CV
3 دكتر منيرالسادات عمادالاسلامي emadoleslami@med.mui.ac.ir http://isid.research.ac.ir/MonirSadat_Emadoleslami CV
4 دكتر سيدناصرالدين مصطفوي n_mostafavy@med.mui.ac.ir https://isid.research.ac.ir/SayedNasser_Mostafavi CV