رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نام و نام خانوادگی پست الکترونیک لینک نوپا اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر پریسا ایروانی iravaniparisa@gmail.com http://isid.research.ac.ir/Parisa_Iravani CV
2 دکتر نیروانا تواهن nirvana_tavahen@yahoo.com http://isid.research.ac.ir/Nirvana_Tavahen CV
3 دکتر مینو سعیدی minoo.saeidi@gmail.com http://isid.research.ac.ir/Minoo_Saeidi CV
4 دكتر بهزاد شمس shams@med.mui.ac.ir http://isid.research.ac.ir/Behzad_Shams CV
5 دکتر رعنا صالح ranasaleh.medical.university@gmail.com https://isid.research.ac.ir/Ranasadat_Saleh CV

6 دکتر انسیه طاهری

en.taheri@yahoo.com

https://isid.research.ac.ir/Ensieh_Taheri CV

7 دكتر رويا كليشادي roya.kelishadi@gmail.com http://isid.research.ac.ir/Roya_Kelishadi CV
8 دكتر بهاره ورد bahareh_vard@yahoo.com https://isid.research.ac.ir/Bahareh_Vard2 CV