رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف

بیمارستان امام حسین(ع)

بیمارستان الزهرا(س)

بیمارستان امین

77 آذر 1402 آذر 1402 -
76 آبان 1402 آبان 1402 -
75 مهر 1402 مهر 1402 -
74 شهریور 1402 شهریور 1402 -
73 مرداد 1402 مرداد 1402 -
72 تیر 1402 تیر 1402 -
71 خرداد 1402 خرداد 1402 -
70 اردیبهشت 1402 اردیبهشت 1402 -
69 نیمه دوم فروردین 1402 نیمه دوم فروردین 1402 -
68 نوروز 1402 نوروز 1402 -
67 اسفند 1401 اسفند 1401 -
66 بهمن 1401 بهمن 1401 -
65 دی 1401 دی 1401 -
64 آذر 1401 آذر 1401 -
63 آبان 1401 آبان 1401 -
62 مهر 1401 مهر 1401 -
61 شهریور 1401 شهریور 1401 -
60 مرداد 1401 مرداد 1401 -
59 تیر 1401 تیر 1401 -
58 خرداد 1401 خرداد 1401 -
57 اردیبهشت 1401 اردیبهشت 1401 -
56 نیمه دوم فروردین 1401 نیمه دوم فروردین 1401 -
55 نوروز 1401 نوروز 1401 -
54 اسفند 1400 اسفند 1400 -
53 اصلاحیه بهمن 1400 اصلاحیه بهمن 1400 -
52 دی 1400 دی 1400 -
51 آذر 1400 آذر 1400 -
50 آبان 1400 آبان 1400 -
49 مهر 1400 مهر 1400 -
48 شهریور 1400 شهریور 1400 -
47 مرداد 1400 مرداد 1400 -
46 تیر 1400 تیر 1400 -
45 خرداد 1400 خرداد 1400 -
44 اردیبهشت 1400 اردیبهشت 1400 -
43 نیمه دوم فروردین 1400 نیمه دوم فروردین 1400 -
42 نوروز 1400 نوروز 1400 -
41 اسفند 99 اسفند 99 -
40 بهمن 99 بهمن 99 -
39 دی 99 دی 99 -
38 آذر 99 آذر 99 -
37 آبان ماه 99 آبان ماه 99 -
36 مهر ماه 99 مهر ماه 99 -
35 شهریور ماه 99 - شهریور ماه 99
34 مرداد ماه 99 - مرداد ماه 99
33 تیر ماه 99 - تیر ماه 99
32 خرداد ماه 99 - خرداد ماه 99
31 اردیبهشت ماه 99 - اردیبهشت ماه 99
30 اصلاحیه نوروز 99
29 اصلاحیه آنکال بخش عفونی و جنرال اسفند 98 و فروردین ماه 99
28 نیمه دوم فروردین 99 نیمه دوم فروردین 99 نیمه دوم فروردین 99
27 نوروز 99
26 اسفند 98 اسفند 98 اسفند 98
25 بهمن 98 بهمن 98 بهمن 98
24 دی 98 دی 98 دی 98
23 آذر 98 آذر 98 آذر 98
22 آبان 98 آبان 98 آبان 98
21 مهر 98 مهر 98 مهر 98
20 شهریور 98 شهریور 98 شهریور 98
19 مرداد 98 مرداد 98 مرداد 98
18 تیر 98 تیر 98 تیر 98
17 خرداد 98 خرداد 98 خرداد 98
16 اردیبهشت 98 اردیبهشت 98 اردیبهشت 98
15 نيمه دوم فروردين 98 نيمه دوم فروردين 98 نيمه دوم فروردين 98
14 اسفند 97 اسفند 97 اسفند 97
13 نوروز 98
12 بهمن 97 بهمن 97 بهمن 97
11 دي 97 دي 97 دي 97
10 آذر 97 آذر 97 آذر 97
9 آبان 97 آبان 97 آبان 97
8 مهر 97 مهر 97 مهر 97
7 شهريور 97 شهريور 97 شهريور 97
6 مرداد 97 مرداد 97 مرداد 97
5 تير 97 تير 97 تير 97
4 خرداد 97 خرداد 97 خرداد 97
3 ارديبهشت 97 ارديبهشت 97 ارديبهشت 97
2 نيمه دوم فروردين 97 نيمه دوم فروردين 97 نيمه دوم فروردين 97
1 نوروز 97

63