رفتن به محتوای اصلی
x

تاریخچه

سابقه آموزش در گروه کودکان به سال حدوداً 1329 برمی گردد که درس کودکان به دانشجویان سال چهارم تدریس می شد. در آن زمان گروه کودکان گروه مستقلی نبود و زیر نظر گروه داخلی به ریاست دکتر ابوتراب نفیسی اداره می شد. آقای دکتر نیلفروشان متخصص کودکان که تازه از آمریکا آمده بودند به سمت معاونت ایشان و مدیر بخش اطفال بودند، تا اینکه گروه اطفال به طور مستقل تشکیل شد.

اولین تخت های بستری اختصاصی کودکان در بیمارستان خورشید ایجاد شد که شامل 6 تخت بود که بعداً به تدریج تا 30 تخت اضافه شد که با تلاش های زیاد تعداد تخت های کودکان اضافه شده و در بخش های مستقل در بیمارستان امین فعلی، کاشانی و فیض استقرار پیدا نمود که مخصوصاً در بیمارستان امین این ماندگاری طولانی شد.

در سال 1355 گروه کودکان مستقل شده و اولین مدیر گروه کودکان آقای دکتر فضل ا... سرلتی بودند که تا سال 1358 که به افتخار بازنشستگی نائل آمدند در این پست بودند.

طی این سال ها آقایان دکتر نیلفروشان، دکتر برومند، دکتر مهدی باجغلی، دکتر حسین جبل عاملی، دکتر مسیح میرعلائی، دکتر سیدمحمد طباطبائی، دکتر جواد فیض، دکتر عبدا... قدسی، دکتر سیدمحمد ابن شهیدی و دکتر ایرج حق شناس به تدریج به گروه اضافه شدند و بار آموزشی درمانی گروه را به دوش کشیدند.

بعد از آقای دکتر سرلتی، آقایان دکتر مهدی باجغلی، دکتر محمود بهشتی، دکتر عباسقلی امینی، دکتر اکبر کاظمی، دکتر ایرج حق شناس، دکتر بهزاد شمس، دکتر محمدرضا صبری و خانم دکتر آلاله قیصری مدیریت گروه کودکان را برعهده داشته اند.

گروه کودکان بعد از سال های متمادی حضور در بیمارستان امین به صورت ناگهانی در سال 1374 به بیمارستان الزهرا(س) منتقل شد که شامل دو بخش عمومی، یک بخش نوزادان و یک بخش اورژانس بود. در ضمن بخش های خون و سرطان شناسی در بیمارستان سیدالشهدا(ع) (امید سابق) و یک بخش نوزادان هم در بیمارستان شهیدبهشتی فعال بود. این نوع چیدمان تا سال 1390 ادامه داشت تا اینکه با افتتاح بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع)، تنه اصلی گروه به این مرکز منتقل و فقط بخش های نوزادان در مراکز الزهرا(س) و شهیدبهشتی، خون و سرطان شناسی در مرکز سیدالشهدا(ع) باقی ماند که با تلاش بسیار دوباره یک بخش 20 تخته در بیمارستان امین به کودکان اختصاص و به عنوان بخش جنرال اطفال به کار خود ادامه داد.

در حال حاضر محل اصلی استقرار گروه کودکان همراه با بخش جراحی کودکان در بیمارستان حضرت امام حسین(ع) می باشد که شامل سه بخش اطفال، یک بخش جراحی، یک بخش ICU و یک بخش NICU است. تقریباً با وجود حدوداً 60 نفر عضو هیأت علمی گروه کودکان در تمامی زیر شاخه های تخصصی شامل گوارش، اعصاب، نفرولوژی، روماتولوژی، ایمنولوژی، غدد و متابولیسم، نورولوژی، عفونی، ریه و قلب را دارا می باشد و در ضمن یک PICU   16 تخته با مسئولیت فلوشیپ های ICU کودکان در این مرکز خدمت رسانی می کنند.

سالیانه بیش از 800 نفر فراگیر رشته کودکان (دانشجو 300 نفر- اکسترن و کارورز هر کدام 250 نفر- دستیاران تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ بیش از 60 نفر) در این بخش آموزش می بینند.

شوراها و جلسات گروه:

1- شورای عمومی گروه: در طول سال تحصیلی هر دو ماه یک بار با حضور کلیه اعضاء محترم هیأت علمی برگزار می شود.

2- شورای آموزشی گروه: حداقل یک بار در ماه و یا بنا به مقتضیات آموزشی گروه با شرکت مدیر گروه، معاون گروه، معاون پژوهشی، مسئول امور هیأت علمی و مسئولین آموزشی رده های مختلف فراگیران شامل دستیاران، کارورزان، اکسترن و دانشجو و رؤسای بخش های مختلف فوق تخصصی برگزار می شود.

3- شورای پژوهشی گروه: سه شنبه های دوم و چهارم هر ماه با حضور معاون پژوهشی و اعضاء شورای پژوهشی گروه که حداقل 20 نفر از بین اعضاء هیأت علمی گروه با انتخاب مدیر گروه هستند جهت بررسی پایان نامه های دستیاران فوق تخصصی، تخصصی، کارورزان و دانشجویان رشته پزشکی برگزار می شود.

4- سایر شوراها: متناسب با مسائل و برنامه های گروه برگزار می گردد.

5- کمیته اخلاق حرفه ای: در طول سال حداقل 3 بار جهت بررسی عملکرد دستیاران فوق تخصصی و تخصصی و یا رسیدگی به شکایات فراگیران برگزار می شود. اعضاء کمیته اخلاق حرفه ای دستیاران توسط مدیر گروه انتخاب و به دانشکده پزشکی جهت صدور حکم معرفی می شوند.

آموزش فوق تخصصی و فلوشیپ:

فوق تخصصی در رشته های نوزادان، قلب، غدد، گوارش و اعصاب

فلوشیپ در رشته PICU

مدیران گروه از بدو تأسیس:

آقایان دکتر سرلتی، دکتر مهدی باجغلی، دکتر محمود بهشتی، دکتر عباسقلی امینی، دکتر اکبر کاظمی، دکتر ایرج حق شناس، دکتر بهزاد شمس، دکتر محمدرضا صبری و خانم دکتر آلاله قیصری

وابستگی علمی (affiliation):

فارسی: گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

انگلیسی:  Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.