رفتن به محتوای اصلی
x

مسئول علمی: خانم دکتر پورسینا و خانم مهندس اثنی عشری

مسئول اجرائی: خانم دکتر پورسینا و خانم مهندس اثنی عشری و خانم گیلدا امینی و خانم علی اکبری

ردیف تاریخ مکان برگزاری عنوان کنفرانس گروههای ارائه دهنده
3 اردیبهشت99 بصورت مجازی ایمنی در آزمایشگاه گروه فیزیک پزشکی-گروه باکتری شناسی-گروه ژنتیک
2 98/9/6 تالار دکتر ترابی ایمنی در آزمایشگاه گروه فیزیک پزشکی-گروه باکتری شناسی-گروه علوم تشریح
1 97/2/25 تالار دکتر ترابی ایمنی در آزمایشگاه گروه فیزیک پزشکی-گروه باکتری شناسی-گروه ژنتیک