رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر وجیهه کرباسی زاده

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر وجیهه کرباسی زاده عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.