رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه خانم دکتر آذر نعیمی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه خانم دکتر آذر نعیمی عضو هیات علمی گروه آسیب شناسی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.