رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر مهدی نصراصفهانی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکترمهدی نصراصفهانی عضو هیات علمی گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.