رفتن به محتوای اصلی
x

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر حمید رحیمی

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکترحمید رحیمی عضو هیات علمی گروه اطفال دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک عرض می نماییم.