رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاري دومين جلسه شوراي اداري دانشكده پزشكي

در روز يكشنبه مورخ 1401/05/02  از ساعت 8 لغايت 10 صبح دومين جلسه شوراي اداري دانشكده پزشكي با حضور آقايان دكتر شريفي معاون اداري و مالي، كيان مهر مدير داخلي دانشكده و مسئولين واحد هاي كامپيوتر، حسابداري، كارگزيني، خدمات و تداركات، دبيرخانه، روابط عمومي و امور رفاهي، حراست و واحد تجهيزات پزشكي در تالار دكتر اديب دانشكده برگزار گرديد .در ابتدا معاون اداري و مالي از مسئولين واحد ها و پرسنل  دانشكده جهت تلاش هاي انجام گرفته تقدير و تشكر نمودند. سپس با قرائت بندهاي جلسه گذشته پيگير روند اجراي مصوبات از مسئولين واحد ها گرديدند در ادامه مسئولين واحد ها در خصوص روند اقدامات انجام شده در صورتجلسه قبلي و همچنين مسائل واحد خود به ايراد سخن پرداختند. در بخش پاياني نيز مدير داخلي دانشكده با جمع بندي مطالب جلسه بندهاي صورتجلسه مذكور بر پيگيري برنامه عملياتي از سوي مسئولين واحد تاكيد نمودند.