رفتن به محتوای اصلی
x

آئین نامه ضوابط تشکیل هیات های ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی، شرایط اعضا و شرح وظایف آنان

جهت دسترسی به آئین نامه ضوابط تشکیل هیات های ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی، شرایط اعضا و شرح وظایف آنان که در هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1400/03/11 و نود و چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ 1400/04/13 به تصویب رسیده است، بر روی اینجا کلیک نمائید.