رفتن به محتوای اصلی
x

​​جلسه دفاع از پایان نامه دستیار ارتوپدی آقای دکترمحمد امیری به راهنمایی آقایان دکتر مهدی تیموری و دکتر محمد دهقانی با عنوان" Evaluating of therapeutic results of metacarpal fixation using the pin and mini-plate procedures in patients with transverse or short oblique metacarpal fractures; a randomized double-blinded clinical trial " در روز چهارشنبه به تاریخ 1402/06/29 ساعت 7:30 صبح در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) برگزار  گردید.