رفتن به محتوای اصلی
x

ردیف نانم و نام خانوادگی سال ورودی عنوان پایان نامه تاریخ تصویب استاد راهنما
1 مرضیه اکبری   بررسی نگرش پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره منشور حقوق بیمار در سال 97 96/11/3 دکتر بهزاد شمسی مورکانی و دکتر پرستو گلشیری
2 فاطمه جمالی   بررسی دیدگاه بیماران در رابطه با میزان رعایت اخلاق حرفه ای دستیاران سال دوم زنان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 97/1/29 دکتر بهزاد شمسی مورکانی
3 محمد زمانی   بررسی دیدگاه بیماران در رابطه با میزان رعایت اخلاق حرفه ای دستیاران سال دوم زنان مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1398 : یک مطالعه ی مقدماتی   دکتر بهزاد شمسی مورکانی
4 سنا باب المراد  

ارزیابی نحوه انتقال اخبار ناگوار در بخش های کودکان مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1399

1399/07/15

دکتر بهزاد شمسی مورکانی

5

سید محمد حسن

محمودی
  بررسی سطح حساسیت اخلاقی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مقایسه ان در مقاطع تحصیل مختلف در سال 1399
1399/08/25
دکتر نرگس معتمدی
6 هادی قاسمی   نیازسنجی برای ارایه خدمات مشاوره اخلاق پزشکی و نقش آفرینی کمیته های اخلاق بیمارستانی در گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بازه زمانی پاییز 1400 1400/06/31 دکتر بهزاد شمسی مورکانی
7 محدثه هداییان   بررسی میزان آشنایی پزشکان، پرستاران و دستیاران پزشکی در بیمارستان های منتخب آموزشی اصفهان: با روش های اخلاقی گفتن خبر بد 1400 1400/07/07 دکتر ندا یاوری
8 مبین محمدی   بررسی تمایل بیماران بستری در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه دریافت اطلاعات بالینی و مشارکت در تصمیم گیری های درمانی در سال 1400 1401/02/04 دکتر ندا یاوری
9 محمدحسن پویافر   بررسی نگرش و عملکرد اساتید و رزیدنت جراحی عمومی و داخلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به ابراز خطای پزشکی در سال 1401 1401/02/04 دکتر ندا یاوری
10 زهرا روحی   بررسی مصادیق و علل عملکرد غیر حرفه ای در فراگیران پزشکی و راهکارهای کاهش آن: یک مطالعه کیفی 1401/03/31 دکتر ندا یاوری
11 نیلوفر کوهی   بررسی مقایسه ای نگرش دانشجویان مقاطع مختلف دوره پزشکی عمومی نسبت به یادگیری مهارت های ارتباطی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1401 1401/06/28 دکتر ماهرخ کشوری
12 نصراله نوری کوهانی   بررسی مقایسه ای میزان همدلی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی پزشکی عمومی با بیماران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1401 1401/08/17 دکتر ندا یاوری
13 مهدی بدیعی گورتی   بررسی فراوانی رفتارهای قلدرمابانه در بین دانشجویان و دستیاران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1401/08/21 دکتر ندا یاوری
14 زهرا سیستانی   ارزیابی دیدگاه فراگیران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به اهمیت و اولویت توجه به ملاحظات اخلاقی در فعالیت های پژوهشی و درمانی 1401/08/24 دکتر ندا یاوری
15 فرناز استادحسینی   بومی سازی و ارزیابی خصوصیات روان سنجی نسخه ی فارسی معیار کیفیت زندگی ویژه دسترسی عروقی (VASQoL) 1401/09/27 دکتر فرشته سلیمی