رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایانه نامه: تعیین قابلیت پیاده سازی طراحی درمان مبتنی بر تصاویر پس از جراحی در سیستم IOERT در بیماران

نام و نام خانوادگی دانشجو: سارا لشکری

استاد/ استادان راهنما: دکتر محمدباقر توکلی، دکتر حمیدرضا باغانی

زما: چهارشنبه مورخ 31 شهریور ساعت 8 صبح

استاد مشاور: دکتر سید ربیع مهدوی

مکان: مجازی