رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فریده اصباح دانشجوی دکتری حرفه ای (پزشکی عمومی) تحت عنوان "بررسی تاثیر لیزات و تاکی زوئیت های توکسوپلاسما گوندی بر رشد تومور کلون در مدل موشی) به راهنمایی آقای دکتر حسین یوسفی یکشنبه مورخ 1400/4/27 در سالن شورای گروه انگل و قارچ شناسی برگزار می گردد.