رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: مهار lncRNA FLVCR-ASI و بررسی اثر آن بر القای آپوپتوز و مهار تکثیر در رده سلولی سرطان کلورکتال

نام و نام خانوادگی دانشجو: فائزه احمدی بنی

اساتید راهنما : دکتر محمد کاظمی

اساتید مشاور : دکتر منصور صالحی

زمان : سه شنبه مورخ 1401/6/29 ساعت 13/30

مکان : تالار هشت گوش دانشکده پزشکی