رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی بروز عارضه در بیماران مبتال به تاالسمی ماژور تحت درمان با داروی دفریپرون و ارتباط ژنوتیپ های حاصل از واریانت های rs2070959,rs1105879,rs6759892 ژن UGTIA6 با ایجاد عوارض جانبی

نام و نام خانوادگی دانشجو: ملیحه نجفلو

اساتید راهنما : دکتر منصور صالحی

اساتید مشاور : دکتر مجید قنوات

زمان : سه شنبه مورخ 1401/6/29 ساعت 8 صبح

مکان : تالار هشت گوش دانشکده پزشکی