رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: بررسی ژنتیکی سه شجره ی بزرگ مبتال به سرطان های زودرس فامیلی توأمان پستان و دستگاه گوارش ساکن استان اصفهان با استفاده از روش توالی یابی تمام اگزونی و ارزیابی بیوانفورماتیکی واریانت های شناسایی شده

نام و نام خانوادگی دانشجو: عرفان خرم

اساتید راهنما : دکتر مهرداد زینلیان

اساتید مشاور : دکتر محمدامین طباطبایی فر

زمان : چهارشنبه مورخ 1401/06/30 مکان : تالار فرهیختگان دانشکده پزشکی