رفتن به محتوای اصلی
x

عنوان پایان نامه: ارزیابی تغییرات آناتومیکی و مورفولوژیکی تومور گلیومای مغز با استفاده از الگوریت های یادگیری ماشین در تصاویر تشدید مغناطیسی، متعاقب پرتودرمانی به روش تطبیقی سه بعدی

نام و نام خانوادگی دانشجو: زهررا پاپی

استاد راهنما: دکتر ایرج عابدی

زمان: چهارشنبه 1400/06/24- ساعت 10:40

استادان مشاور: مهندس فاطمه دالوند، دکتر علیرضا عمو حیدری

مکان: مجازی