رفتن به محتوای اصلی
x

عنوانپایان نامه:بررسی اثر تحریک و تخریب الکتریکی ناحیه بازولترال آمیگدال بر یادگیری ترجیح مکانی در رتهای سالم و معتاد به مورفین
نام و نام خانوادگیدانشجو:زهرا رضایی
اساتیدراهنما:دکترحجت اله علایی
اساتیدمشاور:دکترپرهام رئیسی
زمان:چهارشنبهمورخ03/6/1031ساعت03/11تا10
مکان :تالارطباطباییدانشکدهپزشکی