رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه های هفتگی گروه سم شناسی بالینی

مکان اجرا
ساعت
روز
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی
عرصه ی بالینی
ردیف
کلاس درس مسمومین
7:30-8:30
شنبه- دوشنبه- چهارشنبه
خورشید
گزارش صبحگاهی
1
اورژانس-بخش -ICU
8:30-11
شنبه تا پنجشنبه
خورشید
راند آموزشی -درمانی
2
بخش
8-11
شنبه تا پنجشنبه
خورشید
راند آموزشی
3
اورژانس مسمومین
عصر یا شب
 
شنبه تا سه شنبه
 
 
چهارشنبه تا جمعه
خورشید
راند درمانی
4
بخش ها- اورژانس
7:30-14
شنبه تا پنجشنبه
 
 
عصر و شب - جمعه و روزهای تعطیل
خورشید
مشاوره
5
کلاس درس مسمومین
11-13
شنبه تا پنجشنبه
خورشید
کلاس درس تئوری
6
کلاس درس مسمومین
7:30-8:30
آخرین پنجشنبه هردو ماه
خورشید
ژورنال کلاب
7
سالن کنفرانس
11-13
آخرین دوشنبه هر ماه
خورشید
Text review
9
سالن کنفرانس
11-13
آخرین پنچ شنبه ماه سوم هر فصل
خورشید
کنفرانس مورتالینی

10